Kvoteråd for 2025

Vassilda er viktig råstoff til produksjon av fiskekaker, fiskepudding og andre farseprodukter.

Nye kvoteråd for sei, uer og vassild

Det internasjonale havforskningsrådet ICES har lagt frem kvoteråd for nordøstarktisk sei, vanlig uer og vassild.

Publisert

For de fleste arter er den anbefalte kvoten en nedgang fra forrige råd, men for vassild er det en markant økning. Det skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Nordøstarktisk sei

Kvoterådet for nordøstarktisk sei går ned sammenlignet med de siste årene.

I 2024 anbefalte ICES en kvote på 223 123 tonn. Det var en nedgang på to prosent fra rådet for 2023, som var høyeste rådet siden 2008.

For 2025 anbefales kvoten ikke å overskride 193 117 tonn.

– Siste over middels sterke årsklasse var 2016, som sammen med en sterk årsklasse i 2013 bidro til at gytebestanden vokste til nåværende nivå. Nå ser vi at bidraget fra disse årsklassene minker, og med lav eller gjennomsnittlig rekruttering de seneste årene er gytebestanden noe svakere, sier bestandsansvarlig Arved Staby.

Vanlig uer

For vanlig uer viderefører ICES nullrådet for perioden 2025-2026. Bestandsstørrelsen går ned på grunn av svak rekruttering over tid og bifangst.

– Bifangst er vanskelig å unngå, fordi vanlig uer ofte forekommer sammen med andre kommersielle arter som høstes, sier bestandsansvarlig Magnus Aune.

Kvoterådet for vanlig uer gjelder for to år om gangen.

Vassild

ICES anbefaler at fangstene av vassild i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak ikke overstiger 16 732 tonn i 2025. I 2024 var kvoterådet 9499 tonn.

Den tilrådde kvoten er 76 prosent høyere enn kvoterådet for 2024.

– Den markante økningen i anbefalt kvote er et resultat av en metoderevisjon, forklarer havforsker Elvar H. Hallfredsson. 

Tidligere var vassilda en såkalt «datafattig» art – det manglet tilstrekkelig datagrunnlag for bestanden. Derfor var kvoterådene baserte på fremskrivinger av kortidstrender i fangst og toktestimater.

Men gradvis har forskerne innhentet mer data om fisken.

– Og nå, for første gang, har vi kunnet ta i bruk en metode som gjør det mulig å analysere bestandsutviklingen både historisk og fremover i tid, sier Hallfredsson.

Kvoteråd for vassild blir gitt for to år om gangen. For 2026, anbefaler ICES at fangstene ikke overstiger 16 640 tonn.