Kvoteråd for 2025

Kysttorsk

Tilrår betydelig nedgang i fisket etter kysttorsk i sør

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilrår en betydelig nedgang i fisket etter den midt-norske kysttorsken mellom Stad og Helgeland.

Publisert Sist oppdatert

For første gang har forskerne hatt gode nok data til å anslå status til kysttorskbestanden mellom Stad og Helgelandskysten (62-67 grader nord). 

Det internasjonale havforskningsrådet ICES gir derfor råd om å ikke fiske mer enn 1926 tonn. Den tilrådde kvoten er 29 prosent lavere enn de kommersielle fangstene i fjor. I tillegg kommer et fritidsfiske som trolig er betydelig.

Det kommer frem i en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.

Bestanden har vært overfisket

Det er nye år med toktdata og en revisjon av "regnemetoden" forskerne bruker som har gjort det mulig. De nye anslagene er fortsatt usikre, men viser at bestanden har vært og er overfisket.

Fisket etter kysttorsk reguleres gjennom tekniske reguleringer, ikke fartøykvoter. Kvoterådet fra ICES gir likevel en indikasjon på om reguleringene bør strammes inn eller lempes på.

– Det ble landet 2726 tonn torsk kommersielt i 2023. Vi antar at fritidsfisket står for et minst like stort uttak i denne regionen, men tallene er veldig usikre, sier havforsker Brian Stock i pressemeldingen.

Må redusere fisketrykket

Uansett blir det altså fisket langt mer torsk enn hva bestanden tåler over tid. Bestanden er på 42 prosent av hva som er optimalt for det forskerne kaller et "maksimalt langtidsutbytte".

– Vårt råd til myndighetene er å redusere fisketrykket kraftig. Det nye minstemålet på 55 centimeter hjelper, fordi kysttorsken blir kjønnsmoden når den er rundt 55-65 centimeter, sier Stock.

Med andre ord vil det høyere minstemålet la en større andel av torsken gyte før den havner på tallerkenen.

For å styrke vernet av kysttorsk nord for 62 grader, har myndighetene innført flere begrensninger på det kommersielle fisket i tillegg til økt minstemål.

Dette gjelder blant annet strengere begrensninger på antall garn per fartøy ved torskefiske innenfor fjordlinjene.

Fakta: Kvoteråd for torsk mellom 62 og 67 grader nord

  • Forvaltningsmessig skilt fra torsken nord for 67 grader siden 2021
  • Har vært en såkalt "datafattig" bestand, fordi forskerne ikke har hatt lange nok serier med tokt og annen data.
  • Kvoteråd ble tidligere gitt på bakgrunn av fangstdata og fangster i HI sin kystreferanseflåte.
  • Forskerne gikk gjennom tidligere og nyere år med data i en såkalt metoderevisjon i 2024.
  • Ny bestandsberegning er basert på HI sitt kysttokt og HI sitt garn- og rusetokt som går tilbake til henholdsvis 2003 og 2013.
  • Beregningen er fortsatt usikker, men begge toktene viser en parallell nedgang i fangstene de siste ti årene, og aller lavest er det de siste tre årene.

Mange turistfiskebedrifter

Mellom 62-67 grader nord er det kommersielle torskefisket av liten skala. Det foregår primært fra båter under 15 meter med garn, snurrevad og juksa.

Regionen har mange turistfiskebedrifter – som bidrar til at fritidsfisket trolig står for et relativt betydelig uttak i regionen.

For i å kunne gjennomføre en bestandsberegning, har forskerne lagt til grunn at fritidsfisket står for over halvparten av fisket kysttorsk i dette området. Men antakelsen er svært omtrentlig (se faktaboks).

HI jobber med å skaffe bedre tall for fritidsfisket, med Møre og Romsdal som fokusområde i år. Det vil si noe om uttaket av torsk gjennom fritidsfiske i regionen.