Årsregnskap

MS «Kvannøy»

Solgte kolmulekonsesjon - nedbetalte gjeld

BODØ: Dahl Fiskeri AS fisket for 194,9 millioner kroner i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Det er nesten 11 millioner lavere enn i 2020. Inkluderer man gevinst for salg av kolmulekonsesjon endte rederiet opp med driftsinntekter på 332 millioner.

Styrket egenkapital

Rederiet eier og driver to ringnotfartøy, MS «Kvannøy» og MS «Senior», innen pelagisk sektor. Begge fartøyene har basis ringnotkonsesjon, mens «Kvannøy» også har to kolmulerettigheter.

Driftsresultatet for 2021 viste et overskudd på 171,5 millioner kroner, mens årsresultatet endte på 114,5 millioner kroner. Overskuddet bidro til å styrke selskapets egenkapital med 114,5 millioner kroner.

Størsteparten av inntektene fra salget av kolmulekonsesjonen gikk til å nedbetale langsiktig gjeld, mens resten gikk til styrking av selskapets likviditet, står det i styrets årsberetning for 2021.

Solgte kolmulekonsesjon

Fartøyenes samlede fangstinntekter utgjorde som kjent i fjor kr 194,9 millioner. Størst inntekter får rederiet av makrell og NVG-sild, på henholdsvis 84,3 og 57,8 millioner. Øvrige fangstinntekter er fra nordsjøsild (18,7 millioner), kolmule (19,3 millioner) og lodde Island (24,6 millioner).

Størst nedgang i fangstinntektene var på kolmule, noe som skyldes flere faktorer; reduserte kvoter, førstehåndsprisene hadde en nedgang på 20 % og fangstgrunnlaget ble redusert med 33 % da rederiet valgte å selge en kolmulerettighet i 2021.

Makrell og nordsjøsild

At det ikke forelå noen avtale med Storbritannia i fjor om adgang til hverandres soner, skapte noen utfordringer med tanke på fiske etter makrell og nordsjøsild. Norske fartøy måtte fiske hele kvoten i norsk sone, mens store deler av biomassen vandret inn i UK-sone.

Styret melder videre at fangstperioden for makrell har vart en god del lengre enn tidligere år på grunn av den manglende soneadgangen mellom landene. Deler av kvoten ble fisket med trål, og kostnadene per kg er noe høyere i 2021 enn tidligere år.

Lukrativt loddefiske

Ett av fartøyene fikk ikke fisket opp hele kvoten av makrell, ettersom det ikke lengre var fangstbare forekomster i norsk sone og fisket måtte avsluttes.

Det ble åpnet for fiske etter islandslodde i 2021, og selv om kvoten var relativ liten var lodda det fiskeslaget som oppnådde høyest pris per kg i fjor.

Påvirker i negativ retning

Styret vurderer selskapets likviditet som tilfredsstillende, men det er faktorer som kan påvirke den i negativ retning; fremtidig renteøkning, konflikten mellom Ukraina og Russland, økte driftskostnader som følge av økte bunkerspriser.

Spesielt sistnevnte vil kunne tære på likviditetsreservene ettersom bunkers utgjør en vesentlig del av driftskostnadene.

Lavest utslipp og liten risiko

Pelagisk fiskeri er den fartøygruppen som har lavest NOX-utslipp per levert kg. «Kvannøy» benytter anlegg for ytterligere rensing av avgasser, såkalt SCR-anlegg. Tilsvarende anlegg ble montert om bord i «Senior» i løpet av våren 2022.

Selskapet melder at etterspørselen etter pelagiske produkter er god, og med de kvoter som er fastsatt er det liten risiko for ikke å få solgt fangstene. Økte råstoffpriser på fangstleveransene vil imidlertid dempe en fremtidig prisøkning på bunkers.