Den 63 år gamle traveren Kvitungen er ett av få fartøyer som har fisket krabbe. Den burde stille langt fremme i køen for rettigheter når fisket lukkes. Foto Geir Vinnes
Den 63 år gamle traveren Kvitungen er ett av få fartøyer som har fisket krabbe. Den burde stille langt fremme i køen for rettigheter når fisket lukkes. Foto Geir Vinnes

Tøffere krav til snøkrabbetillatelsene

Fiskeridirektoratet har sendt ut en instruks som skjerper kravene til fartøyer som søker om snøkrabbetillatelse. Mest sannsynlig vil den gitte tillatelsen være uten verdi for de fleste av fartøyene, siden den ikke har vært brukt aktivt.

Publisert

Instruksen gir klar melding om at de 65 fartøyene som sitter på snøkrabbetillatelse ikke automatisk vil bli gitt rettigheter når fiskeriet lukkes. Det betyr at mange som har brukt tid og penger på å få på plass en snøkrabbetillatelse bare for å ha dette på plass når fiskeriet lukkes, blir sittende med svarteper om de ikke har brukt tillatelsen aktivt.

Instruksen ble sendt ut bare en måned etter at Kystmagasinet 29.februar, i en artikkel belyste at svært mange fartøy har fått snøkrabbetillatelse, men nesten ingen benytter den.

Instruksen som er sendt til direktoratets ulike regioner forklares bakgrunnen slik:

«Fiskeridirektoratet erfarer at det er få av fartøyene som har søkt om og fått tildelt snøkrabbetillatelse som i dag faktisk har begynt slik drift. Fiskeridirektoratet mener det er uheldig at det utvikles en flåte av fartøy med inaktive snøkrabbetillatelser, særlig når fiskeriet fortsatt er åpent. Slik tillatelse bør således bare tildeles de rederiene som faktisk skal delta i fisket.

Mye tyder på at de som ikke har fisket aktivt etter snøkrabbe risikerer å miste rettighetene når fisket lukkes. illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet.
Mye tyder på at de som ikke har fisket aktivt etter snøkrabbe risikerer å miste rettighetene når fisket lukkes. illustrasjonsfoto Havforskningsinstituttet.

Den senere tiden har vi videre observert at stadig flere fartøy forsøkes innført i merkeregisteret med tanke på tildeling av snøkrabbetillatelse. Det er da naturlig å anta at flere av disse rederiene forsøker å posisjonere seg for deltakelse i tilfelle fiskeriet lukkes. Dette til tross for at Fiskeridirektoratet uttrykkelig har informert de aktuelle rederiene om at tildeling av snøkrabbetillatelse ikke vil gi grunnlag for deltakelse ved eventuell lukking av dette fiskeriet», skriver direktoratet i instruksen, og fortsetter

Nå må fartøyene være reelt utrustet

«For å nå formålet om at det er fartøy som faktisk skal delta, som blir tildelt snøkrabbetillatelse, har direktoratet vurdert innskjerping av to regler med tanke på innskjerping av praktiseringen med tildeling av snøkrabbetillatelse.
Det gjelder for det første konsesjonsforskriften paragraf 6-2 første ledd bokstav b hvor det er et vilkår for tildeling av snøkrabbetillatelse at «Fartøyet er egnet og utrustet for fangst av snøkrabbe med teiner i Barentshavet».

Ifølge instruksen innebærer det at fartøyet må være i stand til å håndtere aktuelle redskap, og at fartøyet er i stand til å håndtere råstoffet på en forsvarlig måte. Frem til i dag har bestemmelsen blitt praktisert slik at fartøy som det søkes om tildeling av snøkrabbetillatelse for, på søknadstidspunktet ikke har måttet vært utstyrt for fangst av snøkrabbe.

Det har da vært tilstrekkelig at rederiet har redegjort for hvordan fartøyet vil oppfylle kravet og driftsplanene her. Dette har etter våre erfaringer medført at tillatelsene i større grad enn ønskelig tildeles fartøy som ikke skal drive fangst av snøkrabbe.

Praksisen bør således innskjerpes, fastslår direktoratet.

Den andre innskjerpingen gjelder konsesjonsforskriften paragraf 1-5, som åpner for tildeling av forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse for fartøy som har spesielle tillatelser. Frem til i dag har også forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse vært gjort gjeldende for snøkrabbetillatelser.

Den store nye tråleren Senja har en ubrukt snøkrabbetillatelse. Det vil overraske mange om Nergaard Havfiske finner det lønnsomt å legge om til fiske etter snøkrabbe. Foto Frode Adolfsen
Den store nye tråleren Senja har en ubrukt snøkrabbetillatelse. Det vil overraske mange om Nergaard Havfiske finner det lønnsomt å legge om til fiske etter snøkrabbe. Foto Frode Adolfsen

Fiskeridirektoratet erfarer at forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse kan legge til rette for flere tildelinger enn det man ellers ville hatt, og da flere inaktive snøkrabbetillatelser. Også saksbehandlingspraksis på dette området bør da etter vårt syn innskjerpes.

På denne har bakgrunn har Fiskeridirektoratet besluttet at praktiseringen av tildeling av snøkrabbetillatelse nå skal innskjerpes. Instruksen gjelder umiddelbart og for alle søknader som det ikke er truffet vedtak på, skriver direktoratet. Det vil si at direktoratets saksbehandlere har behandlet søknadene etter denne instruksen fra begynnelsen av april.

Skal kontrolleres og godkjennes først

«Tildeling av snøkrabbetillatelse for nye deltakende fartøy skal ikke faktisk tildeles før eier kan redegjøre for at fartøyet har vært fremstilt for kontroll og godkjent av om fartøyet er «egnet og utrustet» for fangst av snøkrabbe. Dette innebærer og at før snøkrabbetillatelsen kan bli ført i registeret må det ha anskaffet nødvendig utstyr og redskap for fangst av snøkrabbe», skriver direktoratet. Dette betyr at et fartøy må kjøpe inn teiner og annet utstyr, samt foreta nødvendige modifiseringer eller ombygginger før en snøkrabbetillatelse vil bli aktiv.

Slutt på forhåndstilsagn

Videre skal ordningen med forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse, heretter praktiseres slik at snøkrabbetillatelse ikke skal være omfattet av forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse. Søknad om snøkrabbetillatelse skal da i slike tilfeller avslås.
Praksisen ved standardformulering som har vært inntatt i forbindelse med nytildeling av snøkrabbetillatelse skal videreføres for alle søknader om tildeling av snøkrabbetillatelse, uansett om denne består i ervervstillatelse for fortsatt drift, ervervstillatelse for utskiftning av fartøy, eller tildeling ved samtidig oppgivelse. Standardformuleringen lyder som følger:
«Tildeling av snøkrabbetillatelse danner ikke grunnlag for eller gir forventning om deltakelse i fangst av snøkrabbe ved en eventuell lukking av fisket.