I løpet av uke 17 ble det levert 85 tonn (rundvekt) rognkjeks til en verdi av 1,2 millioner kroner.

Sjarkflåten dreier fokus fra torsk til andre arter

Vinterfisket etter torsk er stort sett over og aktiviteten i kystflåten går ned.

Publisert Sist oppdatert

Trenden i leveranser fra denne flåtegruppen har etter påske vært fallende, melder Råfisklaget i sin ukerapport. Mest fiskeriaktivitet er det for tiden i Finnmark, der det fortsatt leveres litt torsk og et økende kvantum snurrevadfanget hyse. I takt med sesongen starter flere langs kysten fiske etter et variert utvalg av arter som rognkjeks, kystreke, kveite og kvitlange.

Mindre fryst

Foreløpige tall for norske båter i perioden viser 75 millioner kroner, ned fra 176 millioner kroner i uke 16. Omsetningen i uke 17 bestod i hovedsak av 670 tonn snøkrabbe og tilsvarende kvantum reke, som stod for henholdsvis 40 og 23 millioner kroner. Det var beskjedne kvantum fryst fisk omsatt i uke 17.

Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 17, som bare delvis er omsatt, har Råfisklaget følgende tall: Landingene utgjorde totalt 3.690 tonn, opp fra 1.520 tonn uken før. Det ble levert største kvantum torsk med 1.390 tonn etterfulgt av 1.020 tonn sei, 890 tonn reke og 170 tonn hyse. Det var leveranser av fisk fra 5 trålere, med totalt 2.350 tonn, derav 1.180 tonn torsk og 970 tonn sei. Rekekvantumet ble levert av 2 båter. En snurrevadbåt leverte totalt 225 tonn, av det var 130 tonn torsk og i underkant av 50 tonn sei og tilsvarende hyse. 2 autolinebåter leverte totalt 220 tonn, av det 70 tonn hyse, 70 tonn torsk og 50 tonn brosme.

Mindre fersk

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 17 utgjorde 111 millioner kroner, ned fra 176 millioner kroner uken før. Torsk, hyse, sei og kveite var størst i verdi med henholdsvis 75, 8, 6,7 og 3,8 millioner kroner og for øvrig slik det framgår av tabell 1. Omsetningen av fersk torsk i uke 17 utgjorde 2.140 tonn til en verdi av 75 millioner kroner, en reduksjon fra 3.430 tonn/120 millioner kroner uken før.

Toppuken så langt i år var uke 10 med 12.730 tonn og 459 millioner kroner. Det er imidlertid enda et stykke igjen til de kvantumsnivåene som toppukene i vinterfisket har pleid å ligge på. I 2021 inntraff toppuken i uke 10 med 22.333 tonn/356 millioner kroner omsatt. Uke 10 var også toppuken i 2022 da det ble omsatt 18.042 tonn/447 millioner kroner. I 2023 inntraff toppuken i uke 12 da det var omsatt 19.545 tonn/627 millioner kroner. Tradisjonelt sett har toppukene i vinterfisket pleid å være i uke 10-12. 

Gode priser kompenserer noe

Hittil i år er det omsatt 101.020 tonn fersk torsk til en verdi av 3.678 millioner kroner. Til samme tid i fjor var det omsatt 139.170 tonn til en verdi av 4.375 millioner kroner. Det er en reduksjon i kvantum på 38.150 tonn (27 %), mens verdien er redusert med 697 millioner kroner (16 %). Av kvantumet i uke 17 var 1.010 tonn tatt på snurrevad, 630 tonn på garn, 210 tonn på juksa, i underkant av 200 tonn på line/autoline, og 90 tonn var tråltorsk. Den geografiske fordelingen av landingene unntatt trål framgår av tabell 2.

Størst kvantum levert Vest-Finnmark, og tar vi med Øst-Finnmark var 1.700 tonn av totalt 2.140 tonn levert i Finnmark. Av 1.130 tonn levert i Vest-Finnmark var 620 tonn tatt på snurrevad, 260 tonn på garn, 150 tonn på juksa og 90 tonn på trål. Snurrevad og garn dominerer også i Øst-Finnmark og Vesterålen. I Lofoten og Troms var størst kvantum tatt på garn. Spredt linefiske, 100 tonn levert i Øst-Finnmark, 30-40 tonn på hver av Vesterålen og Lofoten/Salten. 

Sei i hele Nord-Norge

Omsetningen av fersk sei i uke 17 utgjorde 700 tonn til en verdi på 6,7 millioner kroner, som er en reduksjon fra 1.350 tonn/13 millioner kroner uken før. God spredning geografisk med 120-130 tonn levert på hver av Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Vesterålen og Lofoten/Salten. Redskapsfordelingen var 270-280 tonn på snurrevad tilsvarende på garn, og 80 tonn på juksa. Første notfangst for året var 18 tonn, levert av Segla til Årvikbruket.

Kvantumet fersklevert hyse i uke 17 var 800 tonn til en verdi av 8,2 millioner kroner, mot 625 tonn/6,5 millioner kroner uken før. Størst kvantum ble levert i Øst-Finnmark med 370 tonn av totalen, hvorav 310 tonn tatt med snurrevad og 50 tonn på line/autoline. Deretter følger Vest-Finnmark med 180 tonn som i sin helhet bestod av snurrevadhyse. Vesterålen fulgte så med 90 tonn, og deretter Lofoten/Salten og Troms med 65-70 tonn på hver. Det meste av kvantumet i Vesterålen, vel 50 tonn, var tatt på line/autoline. I Lofoten/Salten var vel 50 tonn garnhyse, mens snurrevad stod for det meste av leveransene i Troms.

Økning på rognkjeks

I løpet av uke 17 ble det levert 85 tonn (rundvekt) rognkjeks til en verdi av 1,2 millioner kroner. En økning fra 47 tonn (rundvekt) fersk rognkjeks til en verdi av 0,8 millioner kroner. Tallene for uke 17 fordeler seg med 8,6 tonn rogn og 37 tonn rund. De største leveransene av rogn ble levert til Nordmela med 2,4 tonn rogn av totalen. For rund rognkjeks har det vært størst leveranser til Botnhamn med nærmere 15 tonn av totalen, etterfulgt av Husøya med 10 tonn og 6 tonn på Stø.

Så langt i år er det fisket 187 tonn (rundvekt), fordelt med 15,6 tonn rogn og 98 tonn rund til en samlet verdi på 3,4 millioner kroner. Til sammenligning var det til samme tid i 2023 fisket 47 tonn (rundvekt) hvorav 5,4 tonn rogn og 17 tonn rund til en total verdi på 0,6 millioner kroner. I hele 2023 ble det fisket 230 tonn (rundvekt) hvorav 36 tonn rogn og 28 tonn rund til en samlet verdi på 2,5 millioner kroner. 

Mer reker

Det ble levert 31 tonn ferske reker i løpet av uke 17, som hadde en samlet verdi på 2,25 millioner kroner. Det var en økning fra uken før da det var omsatt 27 tonn/ 2,5 millioner kroner. Det aller meste ble fisket på Varangerfjorden med 13 tonn av totalen, deretter følger Laksefjorden med 6 tonn, 3 tonn på Porsangerfjorden og 2 tonn i Kvænangen. Kvantum under 2 tonn ble fisket i resterende fangstfelt. For øvrig ble 60 tonn kveite levert i uke 17, til verdi 3,8 millioner kroner, i et spredt fiskeri men med størst kvantum levert i Troms og Vest-Finnmark med 16 tonn på hver, og 11 tonn i Lofoten/Salten.

32 tonn av totalen var tatt på line/autoline, og 23 tonn på garn. 230 tonn kvitlange til verdi på 2,9 millioner kroner inngår også i omsetningen i uke 17, som var på samme nivå som uken før. Også her er det snakk om et spredt fiskeri, fra Vesterålen og sør, med en topp i Lofoten/Salten med 91 tonn. Vel 90 % av totalen var tatt på garn, resten på line/autoline.

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 17, 2024