Ungdomsfiskeordningen:

I MÅLGRUPPEN: Elever ved naturbrukslinja på Frøya er alle i målgruppen som kan melde seg på ordningen. Fv Hallvard, Jenny; Mathea og Vilde.

Nå trenger de ikke sikkerhetskurs allikevel

Ungdomsfiskere trenger ikke sikkerhetskurs. Dette slår Sjøfartsdirektoratet fast etter en ny vurdering. Direktoratet publiserer nå et eget veiledningsrundskriv for ungdomsfiske.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Norges Fiskarlag. De har med bakgrunn i henvendelser til direktoratet, tatt kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å bidra til avklaringer om regelverk for ungdom som deltar i ungdomsfiskeordningen.

Behov for grunnleggende opplæring

I rundskrivet «Veiledning om opplæring og sikkerhet for ungdomsfiskere» viser Sjøfartsdirektoratet til at de ønsker å klargjøre hvilke krav til opplæring og sikkerhet som gjelder for fiskere som er omfattet av ungdomsfiskeordningen. Det presiseres nå altså at ungdom som er påmeldt ordningen ikke trenger sikkerhetskurs, samtidig som det understrekes at det er behov for både grunnleggende opplæring i sikkerhet og at det gjøres risikovurderinger i forbindelse med at ungdom tas om bord. Fartøy som blir brukt i ungdomsfiskeordninga skal for øvrig være registrert i Fiskeridirektoratet sitt merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

Rekrutteringsordning

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. Ordningen innebærer både at ungdom kan fiske fra eget fartøy, og at flere ungdommer fisker fra samme fartøy når dette skjer i regi av en kommune. Ordningen gjelder for ungdom mellom 12 og 25 og etter påmelding til Fiskeridirektoratet kan de som deltar fiske for inntil 50 000 kroner. Selv om Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra denne grensen dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune, anser derfor direktoratet ungdomsfiskeordningen for å falle utenfor forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere. Derfor er det ikke krav til at ungdomsfiskere gjennomfører sikkerhetskurs etter forskriften.

Sammenlignes med fritidsfiske

Sjøfartsdirektoratets vurdering er at arbeidet som utføres av ungdomsfiskere er sammenlignbart med fritidsfiske og ikke omfattes av direktoratets regelverk om arbeid om bord på skip. Direktoratet anbefaler likevel at relevante krav til opplæring og sikkerhet på skip følges for å ivareta ungdomsfiskerne, noe de også presiserer og utdyper i rundskrivet (vedlagt nedenfor).

Viktig med opplæring

I rundskrivet vises det spesielt til nødvendigheten av at ungdom som tas om bord i fiskefartøy har sikkerhetsopplæring som gjør at de er i stand til å a. kommunisere med andre om bord om sikkerhetsspørsmål, forstå symboler, skilt og alarmsignaler, b. vite hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne eller brannalarmen eller evakueringsalarmen går, eller en person faller over bord, c. identifisere nødutganger og områder for mønstring og for entring av redningsfarkost, d. finne fram til og ta på redningsvest, e. slå alarm og bruke bærbare brannslukningsapparater, f. sikre skadestedet og gi førstehjelp, g. lukke og åpne branndører, værtette og vanntette dører i skipet, unntatt dører som er installert i åpninger i skroget. Det vises også til at det på fartøyet må gjøres en risikovurdering som tar hensyn til den særlige risiko som skyldes ungdoms manglende erfaring, manglende bevissthet om eksisterende eller mulig risiko eller det forhold at de ikke er fullt utviklet.

Skal ha arbeidsfri

Dette skal skje før arbeidet om bord starter og ved vesentlige endringer i arbeidsforholdet. I rundskrivet er det pekt på at en slik vurdering blant annet skal omfatte: arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innretning, organiseringen av arbeidet, de unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon. Det påpekes også i rundskrivet at det faktisk er forbud mot det som defineres som nattarbeid. Ungdom i skolepliktig alders skal ha sammenhengende arbeidsfri periode mellom kl. 20 og 06. Ungdom som ikke er skolepliktig skal ha sammenhengende arbeidsfri periode mellom kl. 20 og 06 eller mellom kl. 23 og 07. Se flere detaljer ved å gå inn i forskriftsbestemmelsen som du i sin helhet kan sette deg inn i i det vedlagte rundskrivet nedenfor.

Populær ordning

Ungdomsfiskeordningen er en populær ordning i mange deler av landet. Det er i månedsskiftet juni/juli nær 400 som har meldt seg på. Spesielt artig er det å se at mer enn 130 jenter er blant disse. Troms og Finnmark er fylket med flest påmeldte, med drøyt 225. Vestland og Nordland er nærmest i antall. Der er så langt 48 og 45 tilmeldt. Alle de 11 fylkene er representert på listen over deltagere, der Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark alle med er med, men bare så vidt, i og med at hvert av fylkene har èn påmeldt.