Nå kan notfartøy som tidligere har deltatt i fiske etter størje søke om ekstrakvantum.

Levendelagring av makrellstørje

Det er satt av et kvantum på 30 tonn til forskning og utvikling av levendelagring av makrellstørje i 2024. Nå kan notfartøy som tidligere har deltatt i makrellstørjefisket søke om å delta.

Publisert

Det er Fiskeridirektoratet som melder dette.

Norge har historisk sett fisket mye makrellstørje, men står i dag ovenfor utfordringer knyttet til fangsteffektivitet og lønnsomhet. Kvaliteten på fisken som fanges gjennom tradisjonell fangst, ineffektive avlivningsmetoder og sesongbetont marked har ført til lave råstoffpriser og begrenset deltakelse i fiskeriet.

Levendelagring av makrellstørje kan være en mulig løsning på denne utfordrende situasjonen. Levendelagring tillater kontrollert avlivning av fisken og muliggjør dermed tilførsel av størje i markedet i tråd med dagens krav om kvalitet og fiskevelferd.

I 2020 startet et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje med mål om å teste og utvikle metodikk og danne grunnlag for et fremtidig regelverk på levendelagring i Norge.

Gjennom prosjektet er det identifisert flere utfordringer som må løses i de ulike fasene av en fangst- og levendelagringsoperasjon. Disse utfordringene er hovedsakelig relatert til identifisering av fisk og fangskontroll, fangst, overføring, fiskevelferd og kvalitet og levendelagring.

Norge har fremforhandlet en resolusjon i ICCAT (Den internasjonale konvensjonen for bevaring av atlantisk tunfisk). I resolusjonen fremgår det hvilke krav og forpliktelser som gjelder ved gjennomføringen av pilotprosjektet på levendelagring i Norge. 

Innen 2027 må Norge ha utarbeidet en fullstendig rapport med funnene fra pilotprosjektet. Rapporten skal legges frem for vitenskapskomiteen i ICCAT, med sikte på å etablere et endelig regelverk for levendelagring i norske farvann.

Det stilles en rekke kriterier og krav til fartøy som ønsker å delta i fisket av ekstrakvoten, blant annet om at fiskefartøyet som skal benyttes må ha kapasitet for to observatører fra HI/Fiskeridirektoratet. Alle fartøyene som blir tilknyttet forsøket må være meldt inn til Fiskeridirektoratet før fredag 7. juni. Søknaden om å få delta må blant annet også inneholde en redegjørelse for når og hvor forsøket skal gjennomføres, melder direktoratet.