TILFREDS: – Etter en første rask gjennomgang, er vi som fiskesalgslag tilfreds med de delene av kvotemeldinga som gjelder fiskesalgslagenes virksomhet, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland.

Råfisklaget: Vi er tilfredse med den nye kvotemeldingen

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth la fredag fram kvotemeldingen, som er regjeringens forslag til hvordan fiskeripolitikken og fordelingen av fiskekvoter skal organiseres i årene som kommer. I kvotemeldingen blir også forventninger til arbeidet som Norges fem fiskesalgslag utfører nevnt.

Publisert Sist oppdatert

– Etter en første rask gjennomgang, er vi som fiskesalgslag tilfreds med de delene av kvotemeldinga som gjelder fiskesalgslagenes virksomhet, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag Svein Ove Haugland, i en uttalelse til egen organisasjon.

– Vært spente

– Vi har, som resten av næringa, vært spent på hva som ville komme i meldingen.

Selv om de sentrale elementene i meldingen ligger utenfor Råfisklaget primære virkeområder, har salgslaget en viktig oppgave med å kontrollere fiskekvotene som fiskerne tildeles fra myndighetene via kvotesystemet. Råfisklagssjefen har derfor en klar henstilling til fiskeriministeren: 

– Vi er opptatt av at kvotesystemet ikke blir for komplekst slik at det skal være mulig å kontrollere det.

Men kvotemeldingen inneholdt også noen signaler til fiskesalgslagene, som Råfisklaget nå tar med seg videre i sitt arbeid. Ett av disse er at myndighetene ønsker å forsterke dialogen med fisksalgslagene gjennom et årlig forvaltningsmøte. 

– Dette representerer en formalisering av kontakten vi har med departementet og vi hilser ordningen velkommen, sier Haugland.

Regjeringen legger også opp til en såkalt etterkontroll av hvordan fiskesalgslagsloven praktiseres, og med de sterke fullmaktene som fiskesalgslagene har, mener Råfisklagssjefen at det er naturlig at en slik etterkontroll gjennomføres.

– Når man forvalter en enerett som Råfisklaget gjør gjennom fiskesalgslagloven, må vi alltid være åpen for å bli etterprøvd og sett i kortene.

I kvotemeldingen gis det også signal om at fiskesalgslagene bør gjøre styrene sine mer representative ved å inkludere en bredere kompetanse og ivareta hensynet til hele verdikjeden. Haugland sier at dette ikke er overraskende og at fiskesalgslagene er i gang med arbeidet:

– Dette er et politisk signal som har ligget der en tid, og som blant annet har ført til at vi nå har et krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av representantene i Råfisklagets styre. 

I tillegg foreslås det at Råfisklaget og de øvrige fiskesalgslagene skal øke andelen ombordfryst fisk som tilbys til fiskeindustrien gjennom auksjon til over 50 prosent.

– Vi er allerede i en prøveordning med krav om 50 prosent auksjonsandel. Ordningen skal evalueres, og det er da naturlig å se på mulighetene for utvikling, sier Haugland.

Vi viser for øvrig til pressemelding fra Norsk Villfisk, som er en felles forening for fiskesalgslagene i Norge:

Fiskesalgslagene har vært en viktig suksessfaktor i den norske fiskeriforvaltningen. Forslagene i den nye kvotemeldingen underbygger og forsterker salgslagenes rolle og betydning for fiskeriene og fiskeripolitikken. 

– Norsk villfisk og fiskerinæringen har aldri vært viktigere for kysten og Norge, og fiskesalgslagene er stolte over vår rolle og vårt samfunnsoppdrag i en av våre viktigste næringer. Derfor er det viktig og gledelig at regjeringen så tydelig peker på rollen vår og oppgavene vi skal ha i fremtiden, sier Kjell-Arild Tøfte, leder i salgslagenes samarbeidsorgan Norsk Villfisk.

I kvotemeldingen foreslår regjeringen at dialogen mellom salgslagene og departementet skal styrkes gjennom et årlig forvaltningsmøte. I bearbeidingsutvalget ble det foreslått at det skulle innføres en ordning med et årlig forventningsbrev til salgslagene. Norsk Villfisk tok til orde for en ordning med et møte fremfor forventningsbrev i høringen av bearbeidingsutvalgets rapport.

– Når regjeringen nå velger å gå for vårt alternative forslag, tar vi det som en sterk anerkjennelse av at vår rolle er viktig for forvaltningen og at en god og styrket dialog er viktig, både for oss i Norsk Villfisk, og for departementet, sier Tøfte.

Norsk Villfisk hilser etterkontroll velkommen

Regjeringen skriver i kvotemeldingen at de ønsker å gjøre en vurdering av om fiskesalgslagsloven praktiseres i tråd med bestemmelsene i lovens formål gjennom en etterkontroll. 

– Fiskesalgslagene har en viktig offentlig oppgave gjennom ansvaret for førstehåndsomsetning av all villfanget sjømat som landes i Norge. Det er et ansvar og en rolle vi er bevisste på hver eneste dag vi går på jobb, sier Tøfte og fortsetter, at vi oppfyller de lovkravene vi skal er viktig både for oss, for næringen og for samfunnet. En etterkontroll vil bidra til mer transparens rundt vårt samfunnsoppdrag, noe vi oppfatter som positivt, sier Tøfte. 

Ønsker bredere kompetanse

Regjeringen vil også ifølge meldingen «anmode salgslagene om å gjøre styrene sine mer representative og inkludere en større bredde av kompetanse for å ivareta hensynet til hele verdikjeden». Samtidig er det nettopp vedtatt i Stortinget en ny lov som krever at kjønnsbalansen må opp til 40 prosent i de fleste av landets styrerom, også fiskesalgslagenes. 

– Vi har over lang tid jobbet med å øke andelen kvinner i våre styrerom. Det har også gjort at vi har vurdert hvordan vi kan trekke inn ekstern kompetanse i styrene. Dette er derfor et arbeid vi allerede er i gang med, avslutter Tøfte.