Borgarting lagmennsrett sender spørsmålet om hvorvidt tillatelsen til forurensning av Førdefjorden strider med EUs vanndirektiv til EFTA-domstolen.

Førdefjordsaken sendes til EFTA-domstolen

Borgarting lagmannsrett har bestemt at stridsspørsmålet i Fjordsøksmålet skal sendes til behandling i EFTA-domstolen, selv om staten motsetter seg dette.

Publisert

Naturvernforbundet:

– Vi veldig glade for at lagmannsretten vil gi saken en skikkelig behandling gjennom EFTA-domstolen. Det gir håp om at vi skal kunne hindre gruvedumping og forurensning av norske fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Er inntekter og arbeidsplasser grunn god nok til å tillate forurensning av en fjord? Det er hva EFTA-domstolen nå skal ta stilling til. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til gruvedrift med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Etter at de tapte i tingretten, anket de saken til lagmannsretten med anmodning om at den blir forelagt EFTA-domstolen.

Forbud mot forringelse av vannressurser

– Denne saken gjelder terskelen for å gjøre unntak fra en av Europas mest sentrale miljøbestemmelser, nemlig forbudet mot å forringe vannressurser. Det er nettopp derfor det er så viktig for oss at denne miljøloven blir tolket og fulgt opp på rett måte, både for Førdefjorden og andre vannforekomster i Norge og Europa, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at statens tillatelse bryter med EUs vanndirektiv og vannforskriften. Ifølge direktivet kreves det overordnede samfunnshensyn, eller «overriding public interest», for å kunne tillate en så omfattende forurensning. Det er dette spørsmålet organisasjonene ønsker at EFTA-domstolen skal ta stilling til. Staten har motsatt seg dette. Den mener at det finnes tilstrekkelig veiledning for å avgjøre søksmålet i eksisterende kilder og at spørsmålet ikke er tvilsomt. Borgarting lagmannsrett ikke enig med staten og har gitt miljøorganisasjonene medhold.

Grunn for rådgivende uttalelse

«Selv om det finnes avgjørelser fra EU-domstolen som berører tolkningen av bestemmelsen, er det etter forberedende dommers syn grunn til å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Slik forberedende dommer ser det, løser ikke foreliggende rettspraksis de tolkningsspørsmålene som saken reiser», står det i brev fra Borgarting lagmannsrett av 5. mars.

– Vi er glade for at lagmannsretten støtter vårt syn og er optimistiske med tanke på den videre behandlingen av saken, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

Kommer opp til høsten

Det er ventet at saken kommer til behandling i EFTA-domstolen i løpet av høsten 2024. Ettersom Norge ikke er EU-medlem, vil domstolen ikke komme med en dom, men gi en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås. Når saken deretter kommer til behandling i lagmannsretten, vil denne uttalelsen måtte bli tillagt stor vekt.

Selv om søksmålet gjelder Førdefjorden, vil denne saken få betydning for forvaltningen av alle vannressurser i Norge.

– Hensikten med EUs vanndirektiv er å gi fjorder, vann og elver beskyttelse mot forurensning. Hvis gruvedumping i Førdefjorden skal være tillatt, er det knapt noen grense for hvilke miljøødeleggende virksomheter man kan si ja til. Derfor kan ikke dommen fra Oslo tingrett bli stående, og vi tror at EFTA-domstolen vil støtte vårt syn, sier Blazevicius.