Omsetningen av fersk torsk utgjorde 2 360 tonn til verdi 85 millioner kroner, som var opp fra 1 420 tonn og 54 millioner kroner i uke 2.

Torskefisket tar seg opp

Iskalde forhold og nokså rufset vintervær påvirket fiskeriaktiviteten også i årets tredje uke, spesielt for kystfiskeflåten.

Publisert

For første gang i år ble det levert like mye torsk som sei, der det har vært levert klart mest sei de tidligere ukene, melder Norges Råfisklag. Flere av båtene i havfiskeflåten som fanger snøkrabbe, var en snartur innom land for å losse, før de dro tilbake til fangstområdene langt nord i Barentshavet.

Frystomsetning

Foreløpige tall for fryst råstoff fra norske båter i perioden viser 63 millioner kroner. 1.080 tonn fryst torsk var størst i verdi med 37 millioner kroner, fulgt av 900 tonn sei og 430 tonn snabeluer verdt henholdsvis 11 og 6 millioner kroner. Når det gjelder landinger av fryst råstoff i uke 3 som bare delvis er omsatt, har vi følgende tall: Landingene utgjorde totalt 4.490 tonn, opp fra 2.760 tonn uka før. 1.270 tonn snabeluer var størst i kvantum, fulgt av 1.230 tonn sei, 960 tonn torsk og 680 tonn snøkrabbe. Det var leveranser fra 5 trålere med totalt 3.450 tonn, herav nevnte kvantum snabeluer, 960 tonn sei og 900 tonn torsk. I tillegg var det levert en garnfangst på 250 tonn, hovedsakelig sei, og en snurrevadbåt leverte 100 tonn, mest torsk. Snøkrabbekvantumet var levert av 5 båter.

Ferskomsetning

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 3 utgjorde 155 millioner kroner, opp fra 104 millioner kroner i uke 2. Torsk, sei og kongekrabbe var størst i verdi med henholdsvis 85, 24 og 12 millioner kroner. Som vanlig tidlig på et nytt år er det mye som dreier seg om torsk og sei. Omsetningen av fersk torsk utgjorde 2.360 tonn til verdi 85 millioner kroner, som var opp fra 1.420 tonn og 54 millioner kroner i uke 2. 1.240 tonn var tatt på garn, snurrevad stod for 670 tonn, trål for 250 tonn og lina for 200 tonn. 710 tonn av garntorsken var levert i Vest-Finnmark, 380 i Troms og 120 tonn i Vesterålen. Det meste av snurrevadtorsken, 340 tonn, var omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark. 225 tonn var levert i Vest-Finnmark, ellers spredt. Også linetorsken var i hovedsak levert i Øst-Finnmark. Tråltorsken var i hovedsak levert i Vest-Finnmark. Av totalen var dermed 1.190 tonn levert i Vest-Finnmark, 475 tonn i Øst-Finnmark, 420 tonn i Troms, 200 tonn i Vesterålen og 50 tonn i Lofoten. Fremdeles mest sei i fangstene fra Troms til Lofoten, der garnbåtene drifter med seigarn. Men andelen torsk er økende.

Stabilt seifiske

Omsetningen av fersk sei i uke 3 utgjorde 2.445 tonn til en verdi av 24 millioner kroner. En liten øking fra 2.350 tonn/23 millioner kroner uken før. Det aller meste av seien tas på garn som står for 1.590 tonn av totalen. Deretter følger snurrevad med 760 tonn, juksa med 50 tonn og lina med 30 tonn. Geografisk fordeling viser størst leveranser til Vesterålen med 890 tonn av totalen, etterfulgt av Troms med 870 tonn, 330 tonn var levert i Lofoten/Salten, 110 tonn i Vest-Finnmark, 80 tonn i Øst-Finnmark, 70 tonn på Helgeland og 90 tonn i området Trøndelag/Nordmøre.

Mest i Øst-Finnmark

Kvantumet fersklevert hyse i uke 3 var 750 tonn til verdi 10,6 millioner kroner. En økning fra 440 tonn/6,4 millioner kroner uken før. Størst aktivitet i Øst-Finnmark med 227 tonn av totalen, hvorav vel 200 tonn er tatt med line/autoline. Deretter følger Vesterålen med 187 tonn av totalen, hvorav line/autoline stod for 125 tonn av totalen. I Troms var det levert 127 tonn, hvorav 65 tonn kom fra line/autoline. Lofoten/Salten står for 123 tonn, hvorav 94 tonn kom fra line/autoline. Vest-Finnmark er neste ut, med 62 tonn, hvorav 53 tonn kom fra line/autoline. Kvanta under 10 tonn i resterende soner. 

35 tonn krabbe

Ferskleveransene av kongekrabbe utgjorde 35 tonn/12 millioner kroner i uke 3. Av dette var 32 tonn fanget i det regulerte fisket av 152 båter. I det uregulerte fisket var det fanget 2,5 tonn av 10 båter. Størst kvantum fanget på Varangerfjorden med 11 tonn av totalen, deretter følger havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjorden der det var fanget 7 tonn, og 4 tonn var tatt på Tana. Kvanta under 3 tonn i resterende soner. I løpet av uke 3 ble det omsatt 1.226 tonn fersk vassild til en verdi av 9,44 millioner kroner. Fangstene er levert av 5 trålere som alle har fisket på Træna-Egga og Skjoldryggen. Hittil i år er det levert 1.864 tonn fersk vassild til en verdi av 14,4 millioner kroner. 

Lavere enn i fjor

Råfisklagets omsetning i uke 3 er på 237 millioner kroner (foreløpig tall), opp fra 210 millioner kroner uka før. I tallet for uke 3 inngår 18 million kroner etter utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod dermed for 219 millioner kroner, fordelt med 155 millioner kroner på fersk og 63 millioner kroner på fryst råstoff. Tilsvarende for uke 3 i fjor var omsetningen 335 millioner kroner, av det var 18 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 316 millioner kroner var fordelt med 176 på fersk og 140 på fryst råstoff. 

Aktivitetsbarometeret - 3 på topp arter i uke 3, 2024: