TILSKUDD: Fjordgård fiskerihavn fikk tilskudd i 2019.

Gjeninnfører tilskuddsordning for kommunale fiskerihavner

Kystverket gjeninnfører tilskuddsordning for kommunale fiskerihavner.

Tilskuddsordningen er kjent for de fleste kystkommuner. Den såkalte post 60 ordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten.

Siste tildelingsrunde var i 2019

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 besluttet at tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak skal gjeninnføres. Siste tildelingsrunde til kommune var i 2019.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene, skriver Kystverket i en pressemelding.

Skal trygge næringsaktivitet

Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet. Regjeringen har bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 mill. kr for ordningen i 2022.

– Dette er en videreføring av tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg slik kommuner og næring kjenner den fra før. Ordningen har vært etterspurt, og det er gledelig at vi nå har anledning til å lyse ut midler på ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

Kystverket skal forvalte

Kystverket er tildelt oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen. Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes Kystverket innen 1. oktober i år, deretter er fristen 1. mars for påfølgende år dersom ordningen videreføres.