KONGEKRABBE: I fjor ble reglene endret, og alle som fikser kongekrabbe skal sende landingsmelding når de skal levere fisk.

Det kostet å ikke sende landingsmelding 23 ganger

En skipper hevder overfor Fiskeridirektoratet, at mange fiskere ikke har forstått at de har plikt til å sende landingsmeldinger. Dokumentkontroll viste at han hadde levert fisk mange ganger uten å sende landingsmelding

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratet region nord gjennomførte i vår en dokumentkontroll av sjarken «Vårøy». Fartøyet har kongekrabbekvote, og skal derfor sende landingsmeldinger uavhengig av om det fangstes kongekrabbe eller ikke. Kontrollen avdekket at det var levert fangst 23 ganger i perioden 1. mars til 24. april uten av landingsmeldinger var sendt inn på Kystfiskeappen.

Fikk opplysninger fra kollegaer

Skipper mente at han ikke kunne bebreides for manglene landingsmeldinger. Han erkjente at det ikke ble sendt landingsmeldinger i perioden, men årsaken var at han ikke trodde det forelå rapporteringsplikt ved landing av torsk. Han fortalte at han hadde snakket med andre kollegaer og fått opplyst at han kun hadde rapporteringsplikt for kongekrabbe når han fikset med fartøyet «Vårøy». Han forklarte også at han var godt kjent med rapporteringsregime da rederiet Nytind også har fartøyet «Nytind» med lengde på 18 meter.

I en klage som er skrevet av advokat Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag, blir det også påpekt at gebyret på 12 000 kroner som skipper er ilagt er altfor høyt.

Fikk rapporteringsplikt i fjor

Med virkning fra 15. februar i fjor ble alle fartøy med kongekrabbekvote pålagt å rapportere uavhengig av om det er kongekrabbe som landes eller andre arter.

Ifølge direktoratet er forvaltningspraksis ved manglende landingsmeldinger at skipper ilegges et overtredelsesgebyr med et nedre gebyrnivå på 12 000 kroner.. Ved endringen i regelverket praktiserte Fiskeridirektoratet en periode hvor det ble gitt skriftlig veiledning i stedet for overtredelsesgebyr, slik at fiskere skulle kunne få noe tid på å innrette seg etter endringen. Perioden var da kontrollen ble foretatt over, og direktoratet forventer at fartøy med kongekrabbekvote overholder rapporteringsplikten.

Endringene ikke meddelt klart og entydig

Skipper har forklart at han ikke se at endringen i rapporteringsplikten for fartøy med kongekrabbekvote er blitt meddelt på en klar og entydig måte. Videre uttales det at selv om endringen fremstår som en mindre endring, kan den ha betydning for mange. Skipper mener at han han ikke kan bebreides for manglende landingsmelding.

Ifølge skipper, er dette, selv om det er en mindre endring i forskriftens ordlyd, en endring som har stor betydning for skipper sine plikter. Det er av stor betydning at slik endring blir tydelig kommunisert ut til fiskerne.

Klaget sendt direktoratets hovedkontor

Fiskeridirektoratet region Nord omgjorde ikke vedtaket etter klagen som Norges Fiskarlag sin advokat sendte, og saken ble sendt til Fiskeridirektoratets hovedkontor for ny behandling. Stemmer det som skipper hevder, at det er mange andre fiskere som har samme forståelse av reglene, kan det vanke mange gebyrer fremover.

Når Fiskeridirektoratet region Nord, legger gebyret på et minimum, ligger det sannsynligvis en erkjennelse der av at kanskje ble ikke forskriftsendringene formidlet klart nok til fiskerne.