Kystvakten har god oversikt i den norske delen av Barentshavet. Hva som skjer i russisk sone er mer uavklart.

Mistenker at russerne tar småfisken

Fiskebåt er bekymret for at russiske fartøyer fisker «småfisk» i russisk sone i Barentshavet.

Publisert

 Det er i så fall alvorlig og bryter med fiskeriavtalen mellom Norge og Russland. Fiskebåt skriver på sin nettside at det nå er sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der Fiskebåt ber norske myndigheter om å kontakte sine russiske kollegaer for å diskutere tiltak for å verne småfisken som befinner seg i russisk sone.

Beskyttes

Norge har siden midten av 80-tallet praktisert stenging og åpning av fiskefelt i Barentshavet og Norskehavet for å beskytte ungfisk. Bakgrunnen for tiltaket har vært å unngå at det blir fisket for mye undermåls fisk. Havforskerne mener at vern av ungfisk er et av de viktigste tiltakene for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestandene i Barentshavet, og samtidig sikre at fiskeressursene gir et godt økonomisk utbytte.

Enige

Norge har lyktes med å få Russland til å vedta tilsvarende reguleringer i russisk sone, og partene har ved gjentatte anledninger understreket betydningen av å stenge fiskefelt med mye småfallen fisk. Dette går også fram av protokollen fra fjorårets kvoteforhandlinger mellom Norge og Russland der partene understreker viktigheten av Fiskerikommisjonens arbeid med å forbedre overvåkings- og kontrolltiltakene for fisket på felles fiskebestander. Det blir pekt på at dette i særdeleshet gjelder avtalen om stengning av felt med mye undermåls fisk.

Stor flåte

De siste månedene har 10-15 norske konvensjonelle fartøyer drevet et linefiske etter hyse og torsk i russisk sone. Årsaken til dette er at innblandingen av hyse tradisjonelt er høyere i russisk sone enn i norsk sone.

- Samtidig får vi rapporter fra linefartøyene om at de også observerer mye småfisk i enkelte områder, og at norske fartøyer derfor holder seg borte fra disse feltene. Ett av disse områdene er nordøstkanten av Gåsbanken. Fartøyene melder fra om at det har ligget en stor ansamling av russiske fiskefartøyer som har fisket i disse småfiskområdene. Fiskebåt mener at dette gir grunnlag for bekymring, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.