Årsregnskap

RINGNOT: MS «Brennholm» har rettigheter for pelagisk fiske, samt kolmuletråling.

MS «Brennholm» fisket for 88 millioner

Ringnotfartøyet MS «Brennholm» økte sine fangstinntekter med nesten 12 millioner kr fra 2020 til 2021, og endte med inntekter på 88,5 millioner kr.

Brennholm AS er et fiskebåtrederi med tilhold i Bergen kommune, og eier ringnotfartøyet MS «Brennholm» på 75,4 meter.

Høye driftskostnader

Selskapet hadde driftskostnader på om lag 80 millioner kr, som også bestod av avskrivinger av eiendeler (fartøy og kvoter) på ca 20,2 millioner kr.

Årsresultatet endte derfor på beskjedne 329 505 kroner, som ble benyttet til å dekke tap.

Investert i kvoter

Fartøyets driver fiske etter sild, makrell, kolmule, lodde, havbrisling og hestmakrell, og har en totalkvote er på 629 basistonn, i tillegg kommer kolmuletillatelse.

Selskapet har investert i kvoter de siste årene, og «Brennholm» har basiskvoter som gir grunnlag for en positiv utvikling. Kvotene er fordelt på flere ulike fiskeslag som bidrar til stabilitet i inntektsgrunnlaget, heter det i selskapets årsberetning.

Ingen særskilte tiltak

Selskapets egenkapital er knyttet opp i fartøyet og kvotene. De skriver videre i årsberetningen at egenkapitalen er tapt, men styret mener det ikke er nødvendig med særskilte tiltak ettersom den virkelige verdien av selskapets eiendeler er betydelig høyere enn det som er bokført i regnskapet.