KRITISKE: I et brev til Olje- og energidepartementet skriver Fiskebåt at en ikke kan seg at utbyggingen av dette vindkraftverket vil redusere utslipp av klimagasser, da installasjonen på Goliat-feltet per i dag allerede er tilknyttet strøm fra land. Bilde for illustrasjon.

Fiskebåt: – Helt uaktuelt med vindkraftutbygginer på Goliat-feltet

Fiskebåt kan ikke akseptere at det bygges ut vindkraftanlegg på Goliat-feltet i Vest-Finnmark. Det planlagte vindkraftverket inngår ikke i de planlagte utredningsområdene til departementet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver de i en pressemelding.

– Vi mener det er svært uheldig hvis det aksepteres Ad hoc-utbygginger av vindkraftanlegg i områder som ikke inngår i utredningsområdene som staten gjennom NVE har lagt til grunn. En aksept til slike utbygginger vil i så tilfelle undergrave den prosessen for utplukking av områder NVE har fått ansvar for, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Får følger for torskefisket

I et brev til Olje- og energidepartementet skriver Fiskebåt at en ikke kan seg at utbyggingen av dette vindkraftverket vil redusere utslipp av klimagasser, da installasjonen på Goliat-feltet per i dag allerede er tilknyttet strøm fra land. Verre er det at det aktuelle området ligger i et viktig gyte- og vandringsområdet for lodde. Dette får igjen negative følger for blant annet torskefisket.

– Det er en kjent sak at torsk og andre arter følger loddeinnsiget, og i så måte vil eventuelle negative påvirkninger på loddeinnsiget også få konsekvenser for innsiget og fiske etter andre arter både i det aktuelle området og for det mer kystnære fisket. Fiskebåt er opptatt av at alle utbygginger av vindkraftanlegg i norske havområder må følge en helhetlig plan, samt at utbygginger må skje i nær dialog med fiskerinæringen, forskningsmiljøer og andre fagetater. Dette er avgjørende for å sikre at fiskere ikke fortrenges fra sine tradisjonelle fiskefelt, samt for å ivareta det biologiske mangfoldet i våre havområder på en betryggende måte, sier Jacobsen.

Bør avslå søknader

Det planlegges et vindkraftanlegg bestående av fem vindturbiner som skal produsere 15 MW. Fundamentet til hver vindturbin skal festes med 6 ankerlinjer med en horisontal lengde på 1700 meter. Fiskebåt har tidligere blitt kontaktet av denne utbyggeren og i den forbindelse forelagt våre bekymringer i forhold til fiskeriene i området. 

– Utbygging vil tvert om kunne utgjøre en miljømessig negativ konsekvens for fiskeriene, samt en økonomisk kostnad for samfunnet ved at en slik utbygging kommer i posisjon til å kreve dekket utbyggingskostnader gjennom oljeskatterefusjonsordningen. Vi ber nå Olje- og energidepartementet avslå eventuelle søknader som gjelder utbygging av vindkraftanlegg som ikke ligger innenfor de utredningsområdene NVE med flere har plukket ut som aktuelle for utbygging, sier Jacobsen.